Facebook Fanpage Google+ Official Page Twitter Account Rss Feed

-
Like Us On FB
pavithra-devi-jjumped-back-here-so
http://www.gossiplanka-hotnews.com/2015/06/electronic-gadgets-shop-online-in-sri.htmlmú;%d wdmyq mekafka fukak fï ksidÆ

mú;%d jkakswdrÉÑ uka;%Sjßh weu;s OQrfhka b,a, wia jQfha weh úiska mj;ajdf.k .sh
kS;s úfrdaë uyd mßudK ueKsla m;,a lsmhla jeg,Su ksid nj wkdjrKh fõ' fuu ueKsla
m;,a r;akmqrh wdikakfha mj;ajdf.k f.dia we;s w;r ueKsla yd iaj¾KdNrK wêldßfha ks,OdÍka l=reúg yuqod l|jqf¾ finÆkaf.a iydho ,nd f.k fmd,sish iu. tlaj jeg,Sï lr we;' tys§ 24 fofkl= w;awvx.=jg f.k remsh,a 5000 ne.ska ov kshu lr uqodyer ;sfí'

kuq;a m;,a yEÍug fhdod .;a neflda hka;% iy ueKsla .eÍfï hka;% kvq NdKav jYfhka ;ndf.k we;' tu NdKav ksoyia lrkakehs ffu;%Smd, isßfiak ckdêm;sjrhd hgf;a mßir rdcH wud;H OQrh orñka isà mú;%d jkakswdrÉÑ ueKsla yd iaj¾KdNrK wêldßhg n,mEï lr we;'


fuu n,mEu ms<sn|j tu wêldßfha ks,OdÍka úiska ckdêm;sjrhdg oekqï § we;s w;r kS;shg wkqj lghq;= lrkakehs ckdêm;sjrhd fmr<d Wmfoia § we;'

fï ksid WrK jQ mú;%d jkakswdrÉÑ uka;%Sjßh weu;s OQrfhka b,a,d wia jQ nj fï jkúg ;yjqre ù ;sfí' ld,hl mgka fuu weu;sjßh ;j;a m%NQ ldka;djlao iïnkaO lr.ksñka kS;s úfrdaë ueKsla cdjdru lrf.k f.dia we;'

weu;s OQrfhka bj;a ùfuka miq kej; jrla ysgmq ckdêm;sjrhd fjkqfjka m%isoaêfha fmkS isáñka Tyqj w.ue;s lrjd ñi miai fkdn,k njo ta iïnkaOfhka ;u ksji kej; jrla TÜgqjg ;eîug iQodkï nj miq.shod jyis nia fovqjdh
) ,xld gD;a


සබැඳි පුවත්
Sri Lankan NewsSinhala GossipSinhala News Gossip LankaHot News Sri Lanka
2014-2018 Gossip Lanka Hot News Email : gossip@email.com
Advertising Here Contact Us Here | Our Services
All the content on this website is copyright protected.

www.Gossiplanka-Hotnews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

.