Facebook Fanpage Google+ Official Page Twitter Account Rss Feed

-
Like Us On FB

sri-lanka-mirror-hiru-news-gossip
fl,a,g ;ju 14hs'' .dk 5"000hs

ody;r yeúßÈ ;u tlu ÈhKsh uqo,g úl=Kñka .Ksld jD;a;sfha fhojQ njg ó.y;ekak fmd,sish uÛska w;awvx.=jg .;a ;sia y;a yeúßÈ ujla u;=.u ufyia;%d;a wêlrKhg
bÈßm;a lsÍfuka miq ,nk 17 Èk olajd ßudkaâ .;lrk f,i u;=.u w;sf¾l ufyia;%d;a ;rx.d uyj;a; uy;añh ksfhda. l<dh'

ó.y;ekak m%foaYfha mÈxÑ tlaore ujla fufia ßudkaâ .; lsÍug ksfhda. l<dh' m%foaYfha mdi,l 9 jeks ‍‍fYa%Ksfha bf.kqu ,nk oeßh ish uj úiska remsh,a 5"000l uqo,g .Ksld fiajfha fhdojkq ,en we;ehs fmd,sish f;dr;=re wkdjrKh lrf.k we;' oeßhf.a mshd iajhx /lshdjl ksr; w;r" ielldßh l,l mgka .Ksld jD;a;sfha fh§ we;'
wehg ,efnk uqo, remsh,a 500)600 olajd my; jeàu ksid ;u tlu ÈhKsh remsh,a 5"000la jeks uqo,lg ksfjfia§u .Ksld jD;a;sfha fhdojd we;ehs f;dr;=re wkdjrKh ù we;'

ó.y;ekak fmd,sish uÛska m%foaYfha mdi,a orejkag <ud wmfhdack ms<sn| iïuka;%K mj;ajñka oekqj;a lsÍfï jevms<sfj<la wdrïN lr we;' fufia wmfhdackhg ,lajQ oeßh tu oekqj;a ùfï foaYkhlska miq fï ms<sn|j mka;sNdr .=re;=ñhg okajd we;'

.=re;=ñh w.,j;a; m%dfoaYSh f,alï ld¾hd,fha mßjdi yd <ud rlaIl ks,Odßjrhd oekqj;a lr we;' wk;=rej ó.y;ekak fmd,sia ia:dkdêm;s oñ;a l=udr ch;s,l uy;dg ,ndÿka f;dr;=re wkqj ielldßh w;awvx.=jg f.k we;'

oeßh fmd,sishg m%ldY lr we;s f;dr;=re wkqj jirl muK ld,hl isg weh fuu w;jrhg ,laj we;' isoaêhg iïnkaO ;reKhl= o w;awvx.=jg .ekSug fï jkúg;a mÍlaIK wdrïN lr we;ehs ó.y;ekak fmd,sia ia:dkdêm;sjrhd lSfõ h'

ffjoH jd¾;d iy m%;sldr i|yd oeßh frday,a .; lr we;' ó.y;ekak fmd,sia ia:dkdêm;s fmd,sia mÍlaIl oñ;a l=udr ch;s,l uy;df.a fufyhùfuka <ud yd ldka;d ld¾hdxYfha ia:dkdêm;sks mS%s;sld ^1241& we;=¿ ks,OdÍyq mÍlaIK isÿ lr;s'

fmd,sia fldia;dm,a Ydka;s,d,a uy;d wêlrKhg lreKq jd¾;d lf<ah'


සබැඳි පුවත්
Sri Lankan NewsSinhala GossipSinhala News Gossip LankaHot News Sri Lanka
2014-2018 Gossip Lanka Hot News Email : gossip@email.com
Advertising Here Contact Us Here | Our Services
All the content on this website is copyright protected.

www.Gossiplanka-Hotnews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.
gossip gossip lanka gossiplanka gossiplanka9 hiru gossip Gossip Lanka Hot News gossip99 web gossip Neth Gossip gossip9Gossip King GossipKing gossip 99gossip 9gossiplankagossip sri lankagossip srilankagossipsrilanka gossiplankanews.com gossip-lanka gossip-lankanews gossip lanka news gossiplankanews hot gossip hot news hot hot Lanka gossip ikman hot gossip news Ikman opadupa ada latest news C gossip lanka Model sinhala Mirror english sinhala Asian news hot gossip news hot gossip lanka opadupa latest news gossip lanka sinhala gossip lanka english english gossip sinhala news sinhala gossip gosip gosip lanka gosiplanka lanka gossip gossip news lanka news sri lankan gossips sri lanka news sri lanka gossip newsfirst lankadeepa adaderana lankacnews nethfm hirunews hirugossip rupavahini itn newsfirst srilanka newspapersGossip Lanka Newsgossip 9 gossiplanka.lk gossiplankanews paparasinewslanka paparasi news lanka Gossip 9 Lanka gossip gosip Sinhala lanka gossip Janaka perera Sakvithi Ranasinghe Sakwithi Anarkali Marvin Silva Rumours Rumours Mahinda Rajapaksa Ranil LTTE Tamilnet lankaenews elakiri facebook defence lankadeepa lakbima divaina rivira galle kandy kurunegala war kilinochchi sirasa swarnavahini rupavahini bomb blast sampath seylan ceyllinco Dialog Mobitel Tigo Hutch Airtel Nokia sha gossip web gossip neth gossip

.