Facebook Fanpage Google+ Official Page Twitter Account Rss Feed

-
Like Us On FB

road-cleaning-woman-photograph
mdr we;=.E ird.S ;reKshla PdhdrEmhla ksid f,dalm%isoaO fjhsoeka ksrEmsldjla fjkak;a hkjÆ

n%iS,fha ßfhdao cekhsfrda kqjr mdr msßisÿ lrk ;reKshla ish lïlre we÷u iys;j m, l, PdhdrEmhla ksid

fï jk úg f,dj mqrd ckm%sh ù ;sfnkjd' PdhdrEmh weh ish ñ;=rka msßilg heúfuka wk;=rej th fï wdldrfhka m%isoaO ù we;s njhs weh udOH yuqfõ miqj m%ldY lr we;af;a' 

Rita Mattos kï jk fuu 23 yeúßÈ ;reKsh fï  jk úg Sweeper Babe f,iskao m%isoaO ù ;sfnkjd' uilg mjqï ydrishhl wdodhula ,nk weh fï jk úg úYd, jYfhka m%isoaO ùu fya;=fjka ksrEmsldjla jYfhkao lghq;= lsßug wdrdOkd ,eî ;sfnk njhs úfoia udOH jd¾;d lrkafka'


fuu ;reKsh n%iS,fha tlaiag%d mqj;am;g iïuqL idlÉPdjla ,nd foñka mjid we;af;a k.rfha mqoa.,hska ùÈ msßisÿ lrkakshka f,i jev ,iaik fl,af,la olsk úg mqÿu fjk njhs' óg wu;rj weh mjid we;af;a u,a jeùu" ùÈ msßisÿ lsßug wu;rj fyd| /lshdjla fidhd .eksug wehg yels jqj;a fuu /lshdjg ;ud weÆï lrk njhs'

;ud fuu /lshdfjka úYd, ;Dma;shla ,nk njgo óg wu;rj ;j;a úfkdaod;aul lghq;=j, ;ud ksr; jk njo weh jeäÿrg;a i|yka lr ;sfnkjd' 2013 jif¾ isg fuu /lshdfõ ksr; jk weh mdkaor 4'30g wjÈù  ol=Kq weußldkq fjr< k.rfha ngysr Realengo Èia;%slalfha ùÈ yd  ldKq msßisÿ lsÍfï lghq;= lrk w;r Èklg meh  12 la olajd jevuqrhla weh wdjrKh lrkq ,nkjd'


සබැඳි පුවත්
Sri Lankan NewsSinhala GossipSinhala News Gossip LankaHot News Sri Lanka
2014-2018 Gossip Lanka Hot News Email : gossip@email.com
Advertising Here Contact Us Here | Our Services
All the content on this website is copyright protected.

www.Gossiplanka-Hotnews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

.