Facebook Fanpage Google+ Official Page Twitter Account Rss Feed

-
Like Us On FB
http://www.gossiplanka-hotnews.com/2015/09/heres-little-secret-about-girls.html
;reKshka .ek Tn fkdokakd jeo.;a lreKQ f.dkakla oek.kak

óg fmr ,smsfhka wms Tng f.k wdjd ldka;djka .ek Tn oek.;hq;=u lreKq 15la wo f.kdj ta ,smsfh b;sß fldgi fï lreKq 15j;a oek.;a;u Thd okakjd .eyeKQ <ufhla .ek Tlafldu lreKq 30

la  lshj, n,kakflda tfykï yenehs Tkak share mdrla oukak wu;l lrkak tmd

16' fl,a,ka b;d blaukska fmdä foag;a yඬk msßils' tu.ska Tjqka ;u ÿl ke;s lr.ekSug iu;a fõ'

17' fl,a,ka ;u fmïj;df.ka wdrla‍Idj /ljrKh oeäf,i n,dfmdfrd;a;= fõ'

18' fl,a,ka idudkHfhka fld,a,kag jvd ie,iqula we;sj jevlrk msßils'19' fl,a,ka fïlma Ndú;d lsÍug uy;a leue;a;la olajhs' ta Tjqka ;=, ;u rEmh ms<sno we;s wúYajdih ksid fkdj Tjqka ieuúgu leu;shs ;u Ndysr fmkqu biau;= lr fmkaùug'

20' ;uka is;ska wdorh lrk fld,a,d iu. l;dny lsÍfïÈ f.d;.efik iajNdjhla fl,a,ka ;=, mj;S'


21' fl,a,kaf.a f,dalfha Tjqka wdilrk fndfyda fld,a,ka isáh yel' kuq;a Tjqka ieneúkau wdorh lrkafka tl fld,af,l=g mu”'

22' fld,a,kag jvd fõ.fhka fl,a,ka jhig hdfï m%jk;djla we;'

23' tfukau fld,a,kag jvd ;rndre ùfï jeä keUqrejlao fl,a,ka ;=, mj;S'

24' fld,a,kag jvd b;d blaukska fl,a,ka lkiai,a,g yd ìhg m;afõ'25' ;ukaj mqÿuhg m;aù i;=gla f.k fok foaj,a isÿfjkjd oelSug fl,a,ka uy;a leue;a;la olajhs'
26' fl,a,ka ;u wdor iïnkaOh ;uka lshjmq kjl;djla fyda Ñ;%mghl fia isÿfjkjd oelSug leue;a;la olajhs'

27' Tnf.a iudj .ekSfï ú,dYh wjxl hehs wehg ye.=fkd;a fl,a,ka b;d blaukska iudjfok iqÆhs'

28' ;uka is;ska wdorh lrk fld,a,g fjk fl,af,la we;ehs oek.;a miq ;u ye.Sï hgm;a lrka isàfï yelshdjla fl,a,kag we;'

29' fl,a,ka ;u YÍrfha nr .ek ie<ls,af,ka miqfjk msßils'

30' fl,a,ka ;u fmïj;d iu. fma%udkaú; ùug uy;a leue;a;la olajhs'

31' tfukau yqfol,d fmfoil ;u fmïj;d iu. ;ksù l;dny lsÍug leue;a;la olajhs'

32' fl,a,ka wdorfhaÈ fnd,|hs' ta jf.au iam¾Yhg fndfyda fia weÆï lrhs'33' fl,a,ka m<,a Wrysila yd m<,a mmqjla ysñ fld,a,kag jeämqr leue;a;la olajhs'

34' ;u ye.Sï imqrd,sh yels fld,af,laj fl,af,la lsisod w;a fkdyÍ'

35' fld,a,kag idfmala‍Ij fl,a,ka b;d ixfõÈ msßils'

by; ,smsh lshjd Tn hï oekqula ,nd.;a;d kï
wfkl=;a ñ;=rkao oekqj;a lsÍug Share lrkak
 click to share


සබැඳි පුවත්
Sri Lankan NewsSinhala GossipSinhala News Gossip LankaHot News Sri Lanka
2014-2018 Gossip Lanka Hot News Email : gossip@email.com
Advertising Here Contact Us Here | Our Services
All the content on this website is copyright protected.

www.Gossiplanka-Hotnews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

.