Facebook Fanpage Google+ Official Page Twitter Account Rss Feed

-
Like Us On FB
kondaya-discloses-gory-details-of-hisfiahd Wiaikak wjqreoaola ;siafia l=reudkï we,aÆjd''
fodr jy,d ;snqKd kï" to;a jrÈkjd''

fldKavhd fojeks j;djg isÿl<  mdfmdÉÉrKh fukak


miq.shod fldgfokshdj wlrx. .y m%foaYfha§ isÿ jQ fiahd ifoõñ oeßhf.a >d;kh isoaêh iïnkaOj
w;awvx.=jg m;a m%Odk iellre úfYaI ffjoH mÍlaIKhla i|yd ó.uqj Èid uy frdayf,a wêlrK ffjoH ks,OdÍ ld¾hd,h fj; úfYaI wdrlaIdj ueo wmrdO mÍlaIK fomd¾;fïka;=j úiska Bfha bÈßm;a l< w;r" Tyq fojeks jrg;a fï whqßka mdfmdÉÉrkhla isÿlr ;sfí'

fiahd oeßh meyerf.k f.dia weh ¥IKh lsÍug ;ud jirl muK ld,hl isg udk n,ñka isá nj;a" weh meyerf.k hEu i|yd wehf.a ksjfia cfka,h <Ûg isõ j;djla muK meñK wjia:djla fkd,enqKq ksid wdmiq yeÍ .sh nj;a weh meyerf.k hEug wjia:dj ,enqfKa miafjks j;d­fõ njg;a"

fiahd ifoõóf.a >d;lhd jQ ~fldKavhdf.ka~ Bfha ^25& jeä ÿrg;a l< m%Yak lsÍï j,§ wkdjrKh ù ;sfí'

weh meyerf.k .sh Èkfha ksjig we;=¿ùu i|yd meh .Kkdjla ;siafia ksji ;=< isÿjk oE n,ñka wjg ieÛù isá nj mjik fldKavhd ksjfia bÈßmsg fodf¾ h;=re oud ;snqKd kï" tÈko ;udg fiahd meyerf.k hEug wjia:djla fkd,efnk nj o mjihs'


fiahd oeßh meyerf.k f.dia ¥IKh lsÍug fmr wehf.a f.< isrlr >d;kh lsÍug isÿjQ nj mjik fldKavhd weh meh .Kkdjla ;siafia ¥IKhg ,la lf<a tfia ñh ‍f.dia ;sìh § nj;a mjid ;sfí'

;ud .fï ießierE wjia:d .Kkdjl§u fiahd jeks rEu;a oeßhka flfrys oeä wdYdjlska miq jQ nj o ;ukag ‍fiahd >d;kh lsÍug isÿ jQfha weh lE .id l,n, l<fyd;a wjg msßia wjÈùu ksid ;udf.a wruqK bIag lr.ekSug wjia:djla fkd,eîug bv fkd,efí hehs yeÛqK ksid nj o fldKavhd mjihs'

fiahd oeßh ksod isáh § lSm wjia:djlau cfka,h yer weh ksod isá foi n,d iy weh fiiq wh iuÛ ksjfia id,fha rEmjdysksh krUñka isáh § weh foi ieÛù n,d isá wjia:dj, weh meyer‍f.k f.dia ;udf.a wdYdjka bIag lr .ekSfï wjYH;dj o jeä fjkakg mgka .;a nj;a" th bIag lr.kakd ;=re ;uka jirla muK ld,hla ;siafia fjk lsisu fohla .ek fkdis;+ nj;a ~~fldKavhd~~ tu mdfmdÉpdrKfha § ;jÿrg;a mjid ;sfí'


fuu iellref.ka ryia fmd,sish ;jÿrg;a m%Yak lrf.k hk w;r Tyq ;reK úfha§ ;reKshka lsysm fofkl= iuÛu iïnkaOlï meje;aùug W;aidy l<;a Bg wjia:djla fkd,enqKq nj o m%ldY lr we;'

;j;a bÈß Èkh ;=<§ iellref.ka m%Yak lr wk;=rej Tyq wêlrKh fj; bÈßm;a lsÍug n,dfmdfrd;a;= jk nj ryia fmd,sish mjihs'


සබැඳි පුවත්
Sri Lankan NewsSinhala GossipSinhala News Gossip LankaHot News Sri Lanka
2014-2018 Gossip Lanka Hot News Email : gossip@email.com
Advertising Here Contact Us Here | Our Services
All the content on this website is copyright protected.

www.Gossiplanka-Hotnews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.
gossip gossip lanka gossiplanka gossiplanka9 hiru gossip Gossip Lanka Hot News gossip99 web gossip Neth Gossip gossip9Gossip King GossipKing gossip 99gossip 9gossiplankagossip sri lankagossip srilankagossipsrilanka gossiplankanews.com gossip-lanka gossip-lankanews gossip lanka news gossiplankanews hot gossip hot news hot hot Lanka gossip ikman hot gossip news Ikman opadupa ada latest news C gossip lanka Model sinhala Mirror english sinhala Asian news hot gossip news hot gossip lanka opadupa latest news gossip lanka sinhala gossip lanka english english gossip sinhala news sinhala gossip gosip gosip lanka gosiplanka lanka gossip gossip news lanka news sri lankan gossips sri lanka news sri lanka gossip newsfirst lankadeepa adaderana lankacnews nethfm hirunews hirugossip rupavahini itn newsfirst srilanka newspapersGossip Lanka Newsgossip 9 gossiplanka.lk gossiplankanews paparasinewslanka paparasi news lanka Gossip 9 Lanka gossip gosip Sinhala lanka gossip Janaka perera Sakvithi Ranasinghe Sakwithi Anarkali Marvin Silva Rumours Rumours Mahinda Rajapaksa Ranil LTTE Tamilnet lankaenews elakiri facebook defence lankadeepa lakbima divaina rivira galle kandy kurunegala war kilinochchi sirasa swarnavahini rupavahini bomb blast sampath seylan ceyllinco Dialog Mobitel Tigo Hutch Airtel Nokia sha gossip web gossip neth gossip

.