Facebook Fanpage Google+ Official Page Twitter Account Rss Feed

-
Like Us On FB

Tfí kshfmd;= fudk yevho @ kshfmd;= fy<s lrk Ôjk ryia


wmg hïlsis flfkl= uqk .eiqkq úg Tyq fyda wehf.a Wi" weiaj, j¾Kh" fldkavfha È. "wdÈ foaj,a flfrys wfma fk; hkafka ks;e;ska' b;ska ta ;=,ska wms ks.ukh lrk ta mqoa,hdf.a iajNdjh .ek mqxÑ
woyila"ke;akï u;lhla wfma ysf;a fldkl ;ekm;a fjkafka wmsg;a fkdoekqj;aju ' tf,iska hï mqoa.,fhl=f.a kshfmd;= j, yevh Tyq fyda weh ms,sno fndfyda foa mjik nj  Tn okakjdo @

uE;lÈ cmdkfha isÿ l, wOHkhlÈ  ^personality diagnosis trend&Tjqka fï ms,sno woyia olaljd ;sfnkjd ta wkqj"


1 uDÿ .;s.=K we;s wdorKsh mqoa.,fhl= fõ
fuhska woyia jkafka Tfí fud<fha ol=Kqmi fldgi b;d fydÈka j¾Okh ù we;s njla' tjeks kshfmd;= iys; mqoa.,hka iudcYs,s yd ixjdoYS,s whhs' wÆ;a ñ;=rka fydhdhkak;a kejqï w;aoelsï ,nkak;a fudjqka wdihs 'ks;ru msßila iu. .ejfikak fudjqka wdihs' ta fya;=fjkau fkdfhla m%Yak j,g uqyqk mdkakg isÿjk neúka b;d mßiaiñka lghq;= lr hq;=hs' ishqï jefvys olaIhla jk w;r b;d l=vd lreKla flfrys mjd oeä wjOdkhla fhduq lrhs' wkawhf.a woyia yd is;=ï me;=ï f;areï .eksug hï ÿ¾j, ;djhla olajk ksid  iuyr wjia;dj,È m%Yak we;slr .eksug mqÆjka' fud<hg jvd yoj;ska jev lrk mqoa.,hkah'

2 yoj;ska fkdj fud<fhka jev lrk mqoa.,hka fõ
fudjqka fud,fha jï mi fmfoi fydÈka j¾Okha ù we;s mqoa.,hkah 'mqoa.,hka yd foaj,a wOHkh lsßug keUqre;djla olajhs' wkHkahka f;areï .eksug;a Tjqka iu. tlg jev lsßug;a iu;a lula olajhs' wka whf.a Wmfoia ms,smÈk w;r hula m%ldY lsßug m%;u fydÈka is;d n,hs' tfukau ;u woyia iDcqj m%ldY lrhs'w¿;a fohla lsßug ks;ru W;aidy lrhs 'ixls¾K .egÆ j,È keKj;a úiÿu fidhd.eksug fudjqka olaIh ' ;rula l=l=¿ flaka;sldrhka jk fudjqka yoj;g jvd fud<fhka jev lrk mqoa.,hkafõ'

3 ks¾udKYS,s woyia we;s wh fõ
b;d l%shdYS,s  tfukau ks¾udkYS,s mqoa.,hka fõ' yeuúgu Okd;aul Ñka;khla iys; jk w;r ;ud jfÜ isák ishÆ fokd i;=gq lsßug W;aidy lrhs ';ud wdorh lrk msßig b;d úYajdiksh mqoa.,fhl= f,i lghq;a lrhs' Tjqka /l .eksug yeu úgu W;aidy lrhs 'tfukau ;%dickl l%shd j,g oeä we,aula olajk w;r th bgq lr.kakd ;=re W;aidyh w;a fkdyß' uqrKavq mqoa.hka f,i wka whg fmkqk;a Tjqka ;ud lrkd foa .ek b;d fydÈka oek isá'

4 ixfõÈ woyia orhs
b;d ixfõÈ mqoa.hka fõ' ñ;=rkag b;d f,x.;= jk w;r ks;ru ;u ys;ñ;=rkaf. m%Yak j,g ueÈy;a fjhs' w¿f;ka ñ;=rka we;slr.eksfïÈ  fojrla ta .ek is;hs 'ÿlg m;ajq úg th msgg fkdfmkajd b;d ksyvj ksi,j isá' i;Hu l;d lrhs' ;s;a; Wk;a we;a; l;d lrk mqoa.hkah'

5)6 kdhl;aj ,laIkj,ska hq;a mqoa.,hka fõ
b;d jákd kdhl;aj ,laIk j,ska hq;= mqoa.hka fõ' oeä j.lSï orñka lghq;= lsßug ymkqkah' tf,i lghq;= lsßu ksid blaukska wka whf.a úYajdih Èkd .eksug iu;a fjhs' iEu lghq;a;lau msßisÿj ms,sfj,g lsßug W;aidy lrhs' Okd;aul Ñka;kfhka hq;a mqoa.,hka fõ' ieu úgu wka whf.a weiqr n,dfmdfrd;a;= fõ'

7  ks¾Ns; mqoa.hka fõ
oeä wêIaGdk iys; ks¾Ns; mqoa.hkafõ' hula lsÍug fmr fojrla is;hs 'wjidkfha ch.%dysf,i ksjerÈj tu jevh wjika lrhs 'fydo mßl,amk yelshdjla iys; ks¾udKYS,s mqoa.,hka fõ' ks;ru wkqkag Wmldr lrhs'  wÆf;ka hula lssßug;a .eg¿j,g kj úiÿï fidhd .eksug;a olaIhska fõ' ;ud lrk jevh b;d úfkdaofhka lrhs lsis úgl ta .ek w,i njla fkdolajhs'

8 iDcq woyia we;s mqoa.hka fõ
;ukaf.a wruqK lrd hdug b;d fjfyi uykais ù lghq;= lrhs' ta ioyd ;ud wlue;s fohla jqjo wlue;af;ka lsÍug miqng fkdfõ' ;ud ;ud iu. tlf,iska jev lsßufgiu;a fkdjk mqoa.,hka flfrys fkdbjiqï is;a we;s lr.ks

by; ,smsh lshjd Tn hï oekqula ,nd.;a;d kï
wfkl=;a ñ;=rkao oekqj;a lsÍug Share lrkak
 click to share


සබැඳි පුවත්
Sri Lankan NewsSinhala GossipSinhala News Gossip LankaHot News Sri Lanka
2014-2018 Gossip Lanka Hot News Email : gossip@email.com
Advertising Here Contact Us Here | Our Services
All the content on this website is copyright protected.

www.Gossiplanka-Hotnews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.
gossip gossip lanka gossiplanka gossiplanka9 hiru gossip Gossip Lanka Hot News gossip99 web gossip Neth Gossip gossip9Gossip King GossipKing gossip 99gossip 9gossiplankagossip sri lankagossip srilankagossipsrilanka gossiplankanews.com gossip-lanka gossip-lankanews gossip lanka news gossiplankanews hot gossip hot news hot hot Lanka gossip ikman hot gossip news Ikman opadupa ada latest news C gossip lanka Model sinhala Mirror english sinhala Asian news hot gossip news hot gossip lanka opadupa latest news gossip lanka sinhala gossip lanka english english gossip sinhala news sinhala gossip gosip gosip lanka gosiplanka lanka gossip gossip news lanka news sri lankan gossips sri lanka news sri lanka gossip newsfirst lankadeepa adaderana lankacnews nethfm hirunews hirugossip rupavahini itn newsfirst srilanka newspapersGossip Lanka Newsgossip 9 gossiplanka.lk gossiplankanews paparasinewslanka paparasi news lanka Gossip 9 Lanka gossip gosip Sinhala lanka gossip Janaka perera Sakvithi Ranasinghe Sakwithi Anarkali Marvin Silva Rumours Rumours Mahinda Rajapaksa Ranil LTTE Tamilnet lankaenews elakiri facebook defence lankadeepa lakbima divaina rivira galle kandy kurunegala war kilinochchi sirasa swarnavahini rupavahini bomb blast sampath seylan ceyllinco Dialog Mobitel Tigo Hutch Airtel Nokia sha gossip web gossip neth gossip

.