Facebook Fanpage Google+ Official Page Twitter Account Rss Feed

-
Like Us On FB
hirunika-speaks-about-kotadeniyawawjqreÿ 17 lshkafka fi,a,laldrlï lrk jhi
fldgfoKsh isiqjd .ek ysreKsld l;d lrhs 


uu we;a;gu Tyq .ek lshkjd kï wjqreÿ 17l msßñ <ufhla lsh,d
lshkafka fi,a,laldr jev lrk jhi' ta jhfia orefjlaf.a ,emafgdma tll tajd fïjd ;snqKd lsh,d tal mokï lrf.k oඬqjï lrkjd kï ,xldfõ bkak ta jhfia yeu msßñ <uhl=f.au mß.Kl mÍla‍Id lr,d n,kak fjkjd'

uu ta foaj,a iïu; lrkjd fkfjhs' tfy;a ta jhfia yeáhg Tjqka ys;kjd ta foa yß lsh,d' b;ska t;fldg ta foa mdol lrf.k ìysiqKq foalg ta <uhd iïnkaOhs lsh,d úkdY lsÍu idOdrK keye'''~~ hehs fiahd ifoõñ >d;k isoaêhg wod<j w;awvx.=jg f.k isá  ^01od& ks‍fodia fldg ksoyia l< mdi,a isiqjd ms<snoj woyia olajñka ysreKsld fm%upkao‍% mejiqjdh'

we;a;gu Tyq jrola lr,d ke;s ksid .=re ix.ï" YsIH ix.ï Tyq fjkqfjka yඬla k.kak fjkjd' fudlo ta orejg yßu widOdrKhla jqKd' ta <uhf.a wïu;a wo fjoa§ fiahdf.a wïud jf.au ÿla ú¢kjd' ta orejd ñkS urefjla lsh,d iudfcgu yxjvq .eyqKd' taj,g j.lshkafka ljqo@

ta orejd je/oaola lr,d keye lsh,d Tmamq jqKq ojig .=re ix.ï yd fjk;a ixúOdkj,g fldkafoais úrys;j iyfhda.h §,d ta orejdf.a whs;sjdislï fjkqfjka f,dl= igkla f.kshkak uu;a tl;= fjkjd'

uu ;reK foaYmd,k{fhla úÈhg yßfoag yß iy je/È foag je/È lshk flfkla yeáhg ta orejdg f,dl= widOdrKhla fj,d ;sfhkjd lsh,d fmakjd' orefjlaf.a ,ema fgdma tll ;snqKq mska;+r oel,d Tyq úlD;s mqoa.,fhla lsh,d lshk foa je/Èhs' hkqfjka weh jeä ÿrg;a lshd isáhd h'

tu yvmgh my;ska wykak


සබැඳි පුවත්
Sri Lankan NewsSinhala GossipSinhala News Gossip LankaHot News Sri Lanka
2014-2018 Gossip Lanka Hot News Email : gossip@email.com
Advertising Here Contact Us Here | Our Services
All the content on this website is copyright protected.

www.Gossiplanka-Hotnews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

.