Facebook Fanpage Google+ Official Page Twitter Account Rss Feed

-
Like Us On FB
Gossip Chat With Popular Actress Dulani Anuradha, GossipLanka-HotNews

Actress-dulani-anuradha-with-gossip
,.skau b|ka ;ukaj ksrej;a l< wh .ek ÿ,dks fy<slrhs
 
ckm%sh ks<shl fukau" .=rejßhl o jk ÿ,dks wkqrdOdg kï" mdi,a ksjdvq ld,fha §j;a úfõlhla ,eì,d ke;s .dkhs' jir wjidkfha§;a weh

ta ;rugu ld¾hnyq, fj,d'

ta .ek jf.au wka;¾cd,fha ;ekska ;ek ;ju;a m%pdrh jk wiNH o¾Yk .ek ÿ,dks wdfhu j;djla wÆ;a l;djla i;s wka; mqj;am;a idlÉþpdjla yd tlafjñka mejiqfõ fï úÈhg'


we;a;gu ug kï úfõlhla keye''' uu fï Èkj, ߧ /hla m%ix.hg iQodkï fjk yskaod''' uu r.mE pl% fg,skdgHh fï Èkj, úldYh fjkjd''' ߧ /hla m%ix.fhka miqj pl% b;sß rE.; lsÍïj,g iyNd.s fjkak ´k''' iïmQ¾K udfiu l,d lghq;=j,g fjkafj,d ;sfhkafka

.=rejßhla" ks<shla lshk j!;a;Ska fol tlg lrf.k hkak mq¿jkao@

iuyr fj,djg .=rejßhla ùu ksidu fkdjqK;a Ñ;%mg ioyd f;dard fírdf.k jev lrkjd' rx.kh ,xldfõ ixial!;Skag Ôjk rgdjg .e<fmkak lrkak ´k lshk is;=ú,af,a uu bkakjd' f.dvla fj,djg f;dard fírf.k jev Ndr wrf.k mdif,a lghq;= jf.au rx.k lghq;=;a lrf.k hkjd'~~

fudkjo mdif,a W.kajkafka@

kegqï

;ju ;kslv Tng újdy fjkak woyial keoao@
újdy fjkak ´k' ;du újdyhla jqfKa kE'''' bÈßhg n,uq' tal;a fjhs b;sx'''

ta lshkafka Un wdorh .ek fldfyduo ys;kafka@

wdorh w;HjYH fohla' meje;aug weÿï me<ÿï jf.au wdorh;a wjYHhs'

oeka wdorh lrk flfkla bkakjo@

wdorh wms tl tl úÈyg lrkjd'''

ku lshkak leu;so@
kE'' uu lsõfõ wdorh lrkjd' wodrh tl tl úÈyg lrk fjk' iuyrúg wksla flkd wdorh lrkjd lsh,d okafk;a kE'''' iuyr fj,djg wks;a flkd okakjd jqKdg jevla fjkafka kE'''

wdor fokafkla tl;= fj,du lrkafka keye'''' wdorh lsk ye.Sï uu úo,d ,n,d ;sfhkjd' kej; lrkak n,dfmdfrd;a;=fjka bkakjd' iuyrúg wks;a flkd fkdoek wdorh lrk ld,jljdkq f.ú,d hkjd'

fï ld,fha Tfí talmd¾Yaúl fma%uhla ;sfnk njo lshkafka@

wdorh lrkak n,dfmdfrd;a;=fjka bkakjd''' jf.a ye.Sula ;sfhkafka''''

l,lg by; Tn r.mE Ñ;%mghl Tn mksk o¾Ykhl ksrej;a nj tn .e*sla ks¾udKhla nj lshd ;snqKd' fï .ek fjn wvú mqj;a ueõjd' Tng idOdrKhla j.lsjhq;a;kaf.ka bgqjqKdo@

kE''' w;a¾cd,hg uqodyeÍu .ek *hsÜ lrkak neye'''' ÿl ;sfhkafka wms;a tlal tlgu bkak whfka Th foa lrkafka'''' ta .ek ÿlhs'

wms úYajdijka;j jev lrk wh fjk fjk wjYH;d fjkqfjka ta wh ;j;a flkla wmyiq;djhg m;alr,d ,nk i;=g fudloao@ Ôú;fha ljodyß taf.d,a, lrmq foag Tjqkaf.a ys;ska mjd jkaÈ f.jdú'~~

Tnj ksrej;a l<do@

uu ghsâ fIdagla weo,d ysáh;a" fjk fohla fhdod ks¾udKh lr ;snqKd'


සබැඳි පුවත්
Sri Lankan NewsSinhala GossipSinhala News Gossip LankaHot News Sri Lanka
2014-2018 Gossip Lanka Hot News Email : gossip@email.com
Advertising Here Contact Us Here | Our Services
All the content on this website is copyright protected.

www.Gossiplanka-Hotnews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.
gossip gossip lanka gossiplanka gossiplanka9 hiru gossip Gossip Lanka Hot News gossip99 web gossip Neth Gossip gossip9Gossip King GossipKing gossip 99gossip 9gossiplankagossip sri lankagossip srilankagossipsrilanka gossiplankanews.com gossip-lanka gossip-lankanews gossip lanka news gossiplankanews hot gossip hot news hot hot Lanka gossip ikman hot gossip news Ikman opadupa ada latest news C gossip lanka Model sinhala Mirror english sinhala Asian news hot gossip news hot gossip lanka opadupa latest news gossip lanka sinhala gossip lanka english english gossip sinhala news sinhala gossip gosip gosip lanka gosiplanka lanka gossip gossip news lanka news sri lankan gossips sri lanka news sri lanka gossip newsfirst lankadeepa adaderana lankacnews nethfm hirunews hirugossip rupavahini itn newsfirst srilanka newspapersGossip Lanka Newsgossip 9 gossiplanka.lk gossiplankanews paparasinewslanka paparasi news lanka Gossip 9 Lanka gossip gosip Sinhala lanka gossip Janaka perera Sakvithi Ranasinghe Sakwithi Anarkali Marvin Silva Rumours Rumours Mahinda Rajapaksa Ranil LTTE Tamilnet lankaenews elakiri facebook defence lankadeepa lakbima divaina rivira galle kandy kurunegala war kilinochchi sirasa swarnavahini rupavahini bomb blast sampath seylan ceyllinco Dialog Mobitel Tigo Hutch Airtel Nokia sha gossip web gossip neth gossip

.