Facebook Fanpage Google+ Official Page Twitter Account Rss Feed

-
Like Us On FB
gossip lanka sexy actress models lanka actress news gossip and photos Sri lanka new models photos 2016
sri-lankan-fake-prostitute-actressks<shka lshd 50"000g weÛ úl=Kk .Ksldfjda fldgqlr.;a fufyhqu

ks<shka f,i y.jñka úfoaYSh ixpdrlhska i|yd ;reK ldka;djka .”ldjka f,i wf,ú lrk cdjdrula .ek miq.shod jd¾;d jqKd' fuu cdjdru fofofkl= úiska fufyhjQ w;r Tjqka

iu.ska ys;j;alula we;slr.ekSu u.ska cdjdru ms<sn|j f;dr;=re oek.ekSug úu¾Yk ks,OdÍkag yelsj ;sfnkjd'

ta wkqj cdjdru isÿlrk mqoa.,hska mjid we;af;a ;uka i;=j ,dxlsl Ñ;‍%mg ks,shka we;s nj;a" Tjqka 40"000 yd 50"000 jeks uqo,la
whlrk nj;ah' tfukau jdoaÿj m‍%foaYfha m‍%isoaO fydag,hla Tjqka i|yd fjkalr.; hq;= nj;a Tjqka mjid ;sfnkjd'
fuu fldkafoais j,g tl.jk úu¾Yk lKavdhfï msßia cdjdrï lrejkag fkdoefkkakg yshsì‍%Ù jdykhla iu. ldka;djka fofofkl= fldgqlr.ekSug iu;a jkjd'

miqj Tjqkaf.ka lrk ,o m‍%ldYhka wkqj ;uka Ñ;‍%mg ks<shka fkdjk nj;a úfoaYslhskag fndre lshd uqo,a ,ndf.k Tjqkag fiajh imhk nj;a mjid ;sfnkjd'

w;awvx.=jg .;a ldka;djka fofokd jhi wjqreÿ 21 yd 27 hk jhiaj, miqjk w;r tla ldka;djla u;=.u m‍%foaYfha mÈxÑldßhl jk w;r wfkla ldka;dj fydaud.u m‍%foaYfha njg;a jd¾;d fjkjd'

Tjqka ms<shkao, m‍%foaYfha kjd;eka m<l isg fuh isÿlrk njgo jd¾;d fjkjd' jdoaÿj fmd,sish úiska Tjqka mdkÿr wêlrKhg bÈßm;a lsÍfuka wk;=rej foieïn¾ 28jkod olajd rlaIs; nkaOkd.dr .;lr ;sfí'

ryis.; ùäfhdaj my;ka n,kak
>> Watch Video on Youtube >>


සබැඳි පුවත්
Sri Lankan NewsSinhala GossipSinhala News Gossip LankaHot News Sri Lanka
2014-2018 Gossip Lanka Hot News Email : gossip@email.com
Advertising Here Contact Us Here | Our Services
All the content on this website is copyright protected.

www.Gossiplanka-Hotnews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

.