Facebook Fanpage Google+ Official Page Twitter Account Rss Feed

-
Like Us On FB
Gossip Lanka News Hot Gossip Lanka Hiru Gossip NethFM Gossip Adaderana Web Gossip News1st

sri-lankan-housemaid-in-saudi-arabia
urodfka tackaishlska rg megjQ ;j;a foore ujlg w;ajQ brKu

fi!È wrdìfha .Dy fiajfha fh§ isáh § ksjfia ydñmq;d we;=¿ tu ksjfia mÈxÑ ;j;a fofofkl= úiska wjia:d

lsysmhlÈ ¥IKhg ,lajq nj mjiñka n.jka;,dj frdaì.s,a j;=hdfha ;sore ujla kdj,msáh uq,sl frday,g we;=,;a lr ;sfnkjd'

urodfka msysá úfoaY /lshd wdh;khlska bl=;a jif¾ .Dy fiajhg f.dia we;s 33 yeúßÈ fuu ;sore uj fuu ,sx.sl w;jr fya;=fjka ;uka úÈk mSvd yuqfõ bl=;a fkdjeïn¾ udifha Èjhskg meñK fï ms<sn|j tu tackaishg f.dia meñKs<s lr ;sfnkjd'
tfia lsÍfuka miq weh ;uka mÈxÑ m%foaYfha fmd,sia ia:dkfha meñ,a,la lrk f,i ,o Wmfoia u; ldka;dj úiska n.jka;,dj fmd,sish fj; tu meñKs,a, isÿlr ;sfí'

share share share

miqj tu ldka;dj kdj,msáh wêlrK ffjoHjrhd fj; fhduqlr ;sfnkjd' tu ffjoH jd¾;dj;a iu. meñKs,af,a jeä ÿr úNd.h i|yd úfoaY fiajd kshqla;s ld¾hxYfha fmd,sish fj; fhduqlrk njhs n.jka;,dj fmd,sia ia:dkdêm;sjrhd mejid we;af;a'

urodfkau msysá úfoaY /lshd wdh;khlska úfoaY.; jQ ;j;a ldka;djla miq.shod fi!È wêlrKh úiska .,a.id ueÍug o ;Skaÿ lr ;snqKd' tu oඬqju ,sys,a lsÍu iïnkaOfhka fï jk úg idlÉPd meje;afjk njhs miq.shod jd¾;d jqfKa'

share share share

;ykï fmñka fjf,k .eyeKqka .,a .id wuq wuqfõ urd oukakg ksfhda. lrk fi!È kS;sh" fujka jQ wirK l;=ka idyisl wkaoñka ¥IKh lrk kreuhskag fok ovqju l=ulao@ fujka kreuhka fkdfõo


සබැඳි පුවත්
Sri Lankan NewsSinhala GossipSinhala News Gossip LankaHot News Sri Lanka
2014-2018 Gossip Lanka Hot News Email : gossip@email.com
Advertising Here Contact Us Here | Our Services
All the content on this website is copyright protected.

www.Gossiplanka-Hotnews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

.