Facebook Fanpage Google+ Official Page Twitter Account Rss Feed

-
Like Us On FB
Owner of world's biggest sapphire puts a price on it World's Largest Blue Star Sapphire Found - Worth $300 Million The World's Biggest Star Blue Sapphire Can Be Yoursworld-largest-blue-star-sapphire-gems 
f,dj f,dl=u ueKsl ráka mkskak fmr f,dl= jegla n¢

f,dj úYd,;u ks,a ueKsl ms<sn|j f;dr;=re fy<s ùu;a iu. th fydr ryfia ráka msglsÍu je<elaùu i|yd

oeä wjOdkfhka miqjk nj ueKsla yd iaj¾KdNrK wêldßh mjikjd'

fndfyda wjia:dj, ueKsla yd iaj¾KdNrK wêldßhg fkdokajd jákd ueKsla ráka msglsÍu isÿ lrk nj;a fuu úfYaIs; ks,a ueKsl ráka msg fkdùug wod< f¾.= ks,OdÍka oekqj;a lr w;s nj;a ioyka'


tu ueKsl b;d úr, ks,a ueKslla jk fyhska tys ysñldß;ajh f.k isák Y%S ,dxlslhdf.a wkkH;dj fy<s fkdlrk njo ueKsla yd iaj¾KdNrK wêldßfha iNdm;s wix. fj,f.or uy;d mjihs'

fï wdldrfhka jákd ueKsla ráka msgùu oekgu;a rfÜ cd;sl wd¾:slhg fukau ueKsla yd iaj¾KdNrK la‍fIa;%hgo .egÆjla ù ;sfnkjd' fï ks,a ueKsl r;akmqrfha m;,lska yuqù we;s w;r ueKsfla ysñlre th ~,kalka iagd¾ T*a wevï fyj;a Y%S ,xldfõ wdoïf.a ;rej~ f,i kï lr ;sfnkjd'  tu ueKsl mÍla‍Id l< fld<U wOHhk wdh;kh m%ldY lr we;af;a th b;du úr, ueKslla njhs' tu ks,a udKslHfha nr lerÜ 1404 oYu 49 la tkï .%Eï 281la jk w;r th Y%S ,xld úksufhka remsh,a fldaá 4200 lg wêl njo jd¾;d fjkjd'

fuu jákd ks,a ueKsfla ysñlrejd jk ñiag¾' wd¾ f,i wkaj¾; kdufhka ye¢kafjkq ,nk Tyq" f;dr;=re ;dlaIK wxYfha jHdmdr l< wfhl= nj;a mejfikjd' ish jHdmdr ys;jf;l=f.a iïnkaO;djhla u; ñiag¾' wd¾ g fuu f,dj úYd,;u ks,a udKslH hehs ie,flk ueKslg ysñlï lSug yels ù ;sfnkjd' flfiafj;;a ñiag¾' wd¾  bÈßfha§ ish ishÆ rdcldÍ w;yer  ueKsla jHdmdr fj; msúiSfï wfmalaIdfjkao miq fjkjd'


සබැඳි පුවත්
Sri Lankan NewsSinhala GossipSinhala News Gossip LankaHot News Sri Lanka
2014-2018 Gossip Lanka Hot News Email : gossip@email.com
Advertising Here Contact Us Here | Our Services
All the content on this website is copyright protected.

www.Gossiplanka-Hotnews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

.