Facebook Fanpage Google+ Official Page Twitter Account Rss Feed

-
Like Us On FB
valentine-day-history-of-love-valentinefmnrjdß 14''
 
f,dalh mqrd f.dvdla fokd ;E.S È,d'' u,a §,d''ldâ §,d'' je,kaghska Èkh tfyau;a ke;akï fmïj;=kaf.a Èkh lsh,d jekaghska

Ydka;=jrhdf.a Èkh iurkjd''
lÜáhu tfyau fkao@

wehs wms fï Èkh iurkafka@
fufyau Èkhla f,dflag wdfõ fldafydauo@
we;a;gu ljqo fï Ydka;=jrhd@
ta .ek jq l;dj kï okafka ál fokla fjkak ´k''
fndfyda fokd okakj;a we;s'

fïl ;ud f.dvdla m%isoaOu l;dj''

frdaufha fojk laf,daähia rclrk ojia j, tys úYd, jYfhka hqoaO mej;=kd'''fu;=udf.a yuqodjg finÆ jeä jeäfhka ;ukaf.a frdaufhka tl;= lr.kak Wjukd jqkd'' tl, rg jeishka Tyqj yeÈkakqfõ kmqre fldaf,daähia
hk kñka'''

fï yuqodjg msßñ wh tkak wlue;s ;u wdorh ke;akï mjq,a j, Woúh ksid lsh,d fï fojk laf,daähia rc;=udg ks;ru ys;=kd''' ta yskaou Tyq frdauh ;=, újdyh;a" újdy .súi .ekSu;a iïmq¾Kfhka ;ykï lr,d oeïud'''


l%sia;= j¾I 269 ke;akï fojk Y;j¾Ifha § frdaufha ysgmq cqcl;=fula jqk Ydka; je,kaghska" Tyqf.a hdÆjd jqk Ydka; fïßhia  tlal tl;= fj,d fï kmqre fldaf,daähia rc;=udf.a ks;Shg úreoaOj hñka frdauh ;=, ysáh fmïj;=ka fydr ryfiau újdy lr,d fok tl lrf.k .shd''

ld,hla fufyau lrf.k hk w;f¾ Tyqf.a l%shdj rc;=udg wdrxÑ jqkd''
Ydka; je,kaghska yd ta i|yd iyh ÿkakq Tlafldaf.u jydu ysi .id oud urKhg m;alrk f,i rc;=udf.ka wK ,enqkd''

isß ueÈßfha bkak fldg fï je,kaghska Ydka;=jrhd;a fma%ufhka neÿkd'' ta ks;r Tyqj n,kak wdj ta Tyqf.a nkaOkd.drfha wdrlaIdjg ysáh kshduhlhdf.a ÿj;a tlal''

fmnrjdß 14 fjksod Tyqf.a ysi .id oud urKhg m;alrkak l,ska je,kaghska Ydka;=jrhd wehg ,smshla ,sõjd''
wjidkfha '' Tyq w;aika lf,a
fï Tfí je,kaghska f,ihs'

l%sia;= j¾I 469 j¾Ih ke;skï 04 fjks Y;j¾Ifha isá f.af,aishia mdma jykafia úiska je,kaghska Ydka;=jrhdg Wmydrhla f,i fmnrjdß 14 jeksod kï lrk ,È'

b;ska Thd, chgu iurk je,kaghska ojfia b;sydih oek okakjfka
wks;a hdÆjkag;a fï úia;rh lshjkak Share lrkak wu;l lrkak tmd

 Share Karanna


සබැඳි පුවත්
Sri Lankan NewsSinhala GossipSinhala News Gossip LankaHot News Sri Lanka
2014-2018 Gossip Lanka Hot News Email : gossip@email.com
Advertising Here Contact Us Here | Our Services
All the content on this website is copyright protected.

www.Gossiplanka-Hotnews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

.