Facebook Fanpage Google+ Official Page Twitter Account Rss Feed

-
Like Us On FB
gossip lanka nadesha hemamali news nadeesha video nadeesha heluwenn niruwath niliya ganika baduwa hukana huththa nadeesha heluwen nadeesha hot badu nadeesha number nadeesha leaked nadeesha number http://www.gossiplanka-hotnews.com/2016/04/nadeesha-hemamali-boyfriend-is.html 
k§Id fyauud,s fmïj;shla‌¨‍''
ta;a fïõjd fjhso keoao
lsh,d lshkak neye¨‍''

k§Id fyauud,s lshkafka ldf,ka ldf,g l;dnyg ,la‌fjk pß;hla‌' Tkak miq.sh ldf, weh .ek úúO l;d me;sfrkak .;a;d' weh álla‌ ksIaYíoj b|,d fï l;dj,g fuf,i ms<s;=re ÿkakd'

l,d .fï wjqreÿ Wf<f,a§ fldÜ‌gfmdr .y,d fï
mdr;a Èkqjfkao@
mia‌jeks j;dgj;a fï mdr ch.%yKh ysñjqKd'


k§Id;a tla‌l fldÜ‌gfmdr .y,d ldgj;a f,aisfhka Èkkka neye @
uu ys;kafka álla‌ wudrefjhs jf.a'

mqxÑ ldf,a b|ka l%Svdjg ola‍Ihs@
uf.a .u n<msáh' ;d;a;d yeu wjqreoaogu wjqreÿ W;aijhla‌ mj;ajkjd' ta wjqreÿ W;aijfha ;r.j,g wfma ;d;a;;a iyNd.sfjkjd' wms mqxÑ ldf,a ta ;r. krUkak hkjd' ug u;lhs ta ldf,a wfma ;d;a;;a fldÜ‌gfmdr .y,d yeuodu Èkkjd'

is,a ì|.;a rEm rpkdjg miqj is,a uE‚hkaf.a pß;hlska odhljqK rEm rpkdjg ,efnk m%;spdr @
f.dvla‌ fyd| m%;spdr ,efnkjd' wksl uu lrk ks¾udK .ek fyd|g ys;,d u;,d ;uhs iyNd.sfjkafka' fï ks¾udKhg;a iqúfYaIS m%;spdr ;sfhkjd' uf.a Ôú;fha m<uq j;djg ;uhs fufy‚ka jykafia pß;hlg rx.kfhka odhljqfKa' f.dvla‌ wdidfjka lrmq pß;hla‌'

miq.sh ldf,a wymq neKqï yskaod fyd| kula‌ wr.kak ys;df.ko fufyu fohla‌ lf<a @
whsfhda keye' uu neKqï weyeõfõ keye' ug ,enqK yeu m%;spdrhla‌u fyd| m%;spdr úÈyg ;uhs ys;kafka' fudlo uu yeufjf,au ueoy;a is;ska Ôj;afjkafka'

Tfí rx.kh n,kak f.dvla‌ fofkla‌ fï rEm rpkdj kerUqjd lsõfjd;a @
,xldfõ m<uq j;djg ;uhs .S; rEm rpkdjlg fï ;rï m%;spdr ,enqfKa' udfilg ñ,skh ;=kla‌ ú;r krU,d ;sfhkjd' tal uf.a rx.kfha id¾:l;ajhg f,dl= msájy,la‌ jqKd lsh,d ug ysf;kjd'

rx.khg wdrdOkd ,efnkafka ke;so@
wdrdOkd ,efnkjd' yenehs uu f;dardfírdf.k ;uhs jevlrkafka' talhs wvqfjka olskak ,efnkafka'

k§Id lshkafka ks;r l;dnyg ,la‌fjk pß;hla‌@
tal ;uhs id¾:l;ajh'

foaYmd,k lghq;= tfyu fldfyduo@
uu oekg;a .d,af,a Èia‌;%sla‌ ixúOdhl yeáhg lghq;= lrkjd' ta jf.au cd;sl fhdjqka fmruqfKa ;reK l,d lghq;= iïnkaëldrl úÈyg;a lghq;= lrkjd'

Tfí ku;a ldf,ka ldf,g l;dnyg ,la‌fjkjd' fudlo ta .ek ys;kafka @
ug ldf.j;a lgj,a jykak neye' ug uf.a ks¾fodaIS nj Tmamq lr.kak .sfhd;a uf.a jevla‌ lrkak ld,h ke;sfjkjd' ta yskaod l;d lshk whg tajd lshjkak §,d uf.a mdvqfõ uf.a jevlrf.k bkakjd' l;dj,g W;a;r fokak uu ,Eia‌;s keye'

k§Id fma%ufhka merÈ,d lsh,;a wka;¾cd,fha m<fjkjd' w¨‍;a .S;h ckm%sh fjkak lrmq WmamrjeÜ‌áhla‌o@
uu ta .S;h .ek tjeks m%ldY lsisu ;ekl lr,d keye' iuyr udOHlrejka Tjqkaf.a nvúh; /l.kak we;eï m%jD;a;sj,g uf.a ku fhdod.kakjd'

fjí wvú k§Id .ek yßhg fydhd n,kjd fkao@
M, we;s relgfka .,a .ykafka' ´kE flfkla‌ ´kEfohla‌ lshmqjdú' ta .ek lsisu .eg¨‍jla‌ keye' ljqre;a lshk l;dj,g uu ief,kafka keye'

ldf,ka ldf,g k§Idf.a ku;a foaYmd,k{hkaf.a kï iu. lshfjkjd fkao@
ta .ek ys;kak fohla‌ keye' uu ljqo lshk tl uf.a ñ;=rka okakjd' iuyr ñksia‌iq ckm%sh fjkak uf.a ku fhdod.kakjd'

foaYmd,k{hkaf.a kï k§Idf.a ku;a iu. iïnkaOfjkfldg ÿl ke;so@
tajd ug wod, foaj,a fkfuhs' uu okakjd we;a; fudlla‌o lsh,d' fudlo ´jdg m%Yak we;slr.kak .sfhd;a uf.a jákd ld,h kslrefka kdia‌;sfj,d hkjd'

fmïj;shla‌ lsh,;a wdrxÑhs @
Tõ'uu fmïj;shla‌'

Tyq .ek úia‌;r lshkak neßo@
tal udOH oek.kak ´kE keye'

wehs ta@ udOH uv.ykjd lsh,d ys;kjdo@
keye' fïjd fjhso keoao lsh,d lshkak neye' fudlo iïnkaOlï ;sfhkjd" ke;sfjkjd' ta ksid ta foaj,a yßhg kS;Hdkql+,j isÿfjk fj,djg udOHhg oekqïfokjd'

fï fma%uh;a wúYajdihs" tfyufkao@
wúYajdihla‌ fkfuhs' fï foaj,a fjhso keoao lsh,d oekau lshkak neye' tal yskaod kï .ï m%ldYhg m;alr,d kslx m%Yak we;slr.kak jqjukd keyefka'

foaYmd,k{hka iu. wdor iïnkaO;d ;sfhkjd lsh,;a lshkjd @
uu wdorh lrkafka ñksia‌iqkaf.a ria‌idjg fkfuhs' b;sx thd ug foaYmd,k{fhla‌o" l%Svlfhla‌o" ffjoHjrfhla‌o tfykï ke;skï kS;s{jrfhla‌o lshk ldrKdj wod, fjkafka keye' uu wdorh lrkafka ukqia‌i .;s.=Kj,g'


සබැඳි පුවත්
Sri Lankan NewsSinhala GossipSinhala News Gossip LankaHot News Sri Lanka
2014-2018 Gossip Lanka Hot News Email : gossip@email.com
Advertising Here Contact Us Here | Our Services
All the content on this website is copyright protected.

www.Gossiplanka-Hotnews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.
gossip gossip lanka gossiplanka gossiplanka9 hiru gossip Gossip Lanka Hot News gossip99 web gossip Neth Gossip gossip9Gossip King GossipKing gossip 99gossip 9gossiplankagossip sri lankagossip srilankagossipsrilanka gossiplankanews.com gossip-lanka gossip-lankanews gossip lanka news gossiplankanews hot gossip hot news hot hot Lanka gossip ikman hot gossip news Ikman opadupa ada latest news C gossip lanka Model sinhala Mirror english sinhala Asian news hot gossip news hot gossip lanka opadupa latest news gossip lanka sinhala gossip lanka english english gossip sinhala news sinhala gossip gosip gosip lanka gosiplanka lanka gossip gossip news lanka news sri lankan gossips sri lanka news sri lanka gossip newsfirst lankadeepa adaderana lankacnews nethfm hirunews hirugossip rupavahini itn newsfirst srilanka newspapersGossip Lanka Newsgossip 9 gossiplanka.lk gossiplankanews paparasinewslanka paparasi news lanka Gossip 9 Lanka gossip gosip Sinhala lanka gossip Janaka perera Sakvithi Ranasinghe Sakwithi Anarkali Marvin Silva Rumours Rumours Mahinda Rajapaksa Ranil LTTE Tamilnet lankaenews elakiri facebook defence lankadeepa lakbima divaina rivira galle kandy kurunegala war kilinochchi sirasa swarnavahini rupavahini bomb blast sampath seylan ceyllinco Dialog Mobitel Tigo Hutch Airtel Nokia sha gossip web gossip neth gossip

.