Facebook Fanpage Google+ Official Page Twitter Account Rss Feed

-
Like Us On FB

wimal-vs-anura-divaina-news-peper-case
wkqrg .eiQ fndaïnh úu,ag m;a;= fjhs

ck;d úuqla;s fmruqfKa kdhl wkqr l=udr Èidkdhl uy;d b,lal lrñka miq.sh i;sfha Èh;a jQ udOH m‍%ydrh" cd;sl ksoyia

fmruqfKa kdhl úu,a ùrjxY uy;d úiska cúfm úfrdaë iy uyskaojd§ udOHfõ§ka lsysm fokl= iuÛ tlaj Èh;a lrk ,o foaYmd,k fufyhqula nj fï jk úg wkdjrKh ù we;s w;r tu isoaêh;a iuÛ úu,a ùrjxY uy;d fj; úúO wxYj,ska wm‍%idoh m< ù we;s nj jd¾;d fjhs'

úfYaIfhkau uyskao rdcmlaI uy;d kej; n,hg f.k tau i|yd C%shdlrk lKavdhfï Y‍%S,ksm md¾Yajfha m‍%n,hka lSm fofkla úu,a ùrjxY uy;d úfõpkh lrñka woyia olajd we;s nj foaYmd,k wdrxÑ ud¾. ikd: lrhs' Tjqkaf.a woyi ù we;af;a" fuu isoaêh;a iuÛ ck;d úuqla;s fmruqKg;a tys kdhl;ajhg;a ‘wkjYH wjOdkhla’ rg ;=< ks¾udKh jQ njh' wkqr Èidkdhl uy;d b,lal lrñka i;s wka; mqj;am;l m< jQ ks¾kdñl f,aLlfhla iïmdokh l< ,smsfha wka;¾.;h ‘ysia’ nj;a" tjeks wid¾:l m‍%ydr fya;=fjka cúfm kdhl;ajfha m‍%;srEmhg ydks fjkjd fjkqjg isÿ jQfha iuia; mlaIfha;a isú,a iudcfha;a iydh Tyq fj; ,efnkakg mgka .ekSu nj;a tu md¾Yajhkaf.a woyi ù we;' iudc cd, fjí wvú 

Tiafia fuu isÿùu fõ.fhka jHdma; jqj o" wmydid;aul ,sx.sl lreKq ñi 

id¾:l úfõpkhla f.dv fkdke.=Kq nj;a kd.ßl uOHu mdka;sl fldgia tu wmydid;aul lreKq m‍%;slafIam l< nj o Tjqka wjOdrKh lr we;' cúfm wNHka;rfha lsishï fn§ula ;snqfKa kï" fuu isoaêh;a iuÛ tlS fn§u ;djld,slj fyda k;rjkq we;s nj;a th ;u md¾Yajhg wjdishla ñi jdishla w;am;a lr fkdfok nj;a Tjqyq mji;s' miq.sh od lsre<mk § meje;a jQ uehs /,sh;a iuÛ uyskao md¾Yajh lsishï miqnEulg ,la jQ nj;a Bg j.lsjhq;= úu,a ùrjxY jeks mqoa.,hka fujeks wid¾:l udOH fufyhqï yryd ck;d úuqla;s fmruqKg ck;d wjOdkhla ,nd §fuka ‘uyskao kej; f.k tafï igkg’ lsisÿ iydhla fkd,efnk nj Tjqkaf.a woyi ù ;sfí'

tfukau wod< i;s wka; mqj;amf;a l;=jrhdf.a hehs lshefjk yඬ mghla ‘Y‍%S ,xld ñr¾’ fjí wvúh úiska uqod yßkq ,eîu;a iuÛ cúfm kdhlhdg tfrys ‘uv m‍%ydrh’ t,a, l< md¾Yajhg u foaYmd,k NQurx.hla ù we;s nj foaYmd,k úpdrlfhda mji;s' tu yඬmgfha ksrjoH;dj ms<sn|j ;uka j.lshk nj ‘Y‍%S ,xld ñr¾’ fjí wvúh ;yjqre lrhs' tu yඬ mgh wkqj" wod< mqj;amf;a l;=jrhd wdkafoda,kd;aul ,smsh m<ùu iïnkaOfhka ;uka iudj b,a,d isák nj ksYaÑ;j m‍%ldY lrhs' fï w;r miq.sh 12 jkod wod< mqj;amf;a fiajh l< mqj;am;a l,dfõÈfhla ,smsfha j.lSu Ndrf.k b,a,d wiaù we;s nj jd¾;d fjhs' fï fya;=j u;" ;u jHdmdrh wkjYH wjodkulg ,la lf<a hehs wod< mqj;amf;a l<ukdldÍ;ajh ;=< isák uOHia: u;OdÍkaf.a nrm;< úfrdaOh o úu,a ùrjxY uy;d fj; t,a, ù we;'

i;ayඬ mqj;am;ska
                              ñ;=rkag;a n,kak Share lrkak

sharer


සබැඳි පුවත්
Sri Lankan NewsSinhala GossipSinhala News Gossip LankaHot News Sri Lanka
2014-2018 Gossip Lanka Hot News Email : gossip@email.com
Advertising Here Contact Us Here | Our Services
All the content on this website is copyright protected.

www.Gossiplanka-Hotnews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.
gossip gossip lanka gossiplanka gossiplanka9 hiru gossip Gossip Lanka Hot News gossip99 web gossip Neth Gossip gossip9Gossip King GossipKing gossip 99gossip 9gossiplankagossip sri lankagossip srilankagossipsrilanka gossiplankanews.com gossip-lanka gossip-lankanews gossip lanka news gossiplankanews hot gossip hot news hot hot Lanka gossip ikman hot gossip news Ikman opadupa ada latest news C gossip lanka Model sinhala Mirror english sinhala Asian news hot gossip news hot gossip lanka opadupa latest news gossip lanka sinhala gossip lanka english english gossip sinhala news sinhala gossip gosip gosip lanka gosiplanka lanka gossip gossip news lanka news sri lankan gossips sri lanka news sri lanka gossip newsfirst lankadeepa adaderana lankacnews nethfm hirunews hirugossip rupavahini itn newsfirst srilanka newspapersGossip Lanka Newsgossip 9 gossiplanka.lk gossiplankanews paparasinewslanka paparasi news lanka Gossip 9 Lanka gossip gosip Sinhala lanka gossip Janaka perera Sakvithi Ranasinghe Sakwithi Anarkali Marvin Silva Rumours Rumours Mahinda Rajapaksa Ranil LTTE Tamilnet lankaenews elakiri facebook defence lankadeepa lakbima divaina rivira galle kandy kurunegala war kilinochchi sirasa swarnavahini rupavahini bomb blast sampath seylan ceyllinco Dialog Mobitel Tigo Hutch Airtel Nokia sha gossip web gossip neth gossip

.