Facebook Fanpage Google+ Official Page Twitter Account Rss Feed

-
Like Us On FB
Èk 12la ;=< msßñ 207 tlal b|<d),dxlsl 16 yeúßÈ oeßh isx.mamQrefõ§ .Ksldjla fj,d

Y%S ,xldfõ jhi wjqreÿ 16l oeßhl
isx.mamQrefõ§ .Ksld jD;a;Sfha fhdojd we;s isoaêhla ms<sn|j f;dr;=re jd¾;d fjhs'

wod< oeßh ;u mshd yd wdÉÑ iu.ska furg jdih lr we;s w;r Tjqka fofokdf.au wikSm ;;a;ajhla yuqfõ mej;s wd¾:sl ;;a;ajfhka f.dv taug weh úfoia.;j we;s njo jd¾;d fjhs'

miq.sj jif¾ cQ,s ui 24 jkod fuu oeßh isx.mamQrejg f.k  f.dia we;af;a y;uqfKa ,shkf.a mqIam iqrx. keue;s 29 yeúßÈ ;reKfhl= yd fï jk úg ku wkdjrKh lr .ekSug fkdyelsj isák ;j;a mqoa.,fhl= úisks'

wod< mqoa.,hd wmrdO l,a,shl idudðlfhl= jk w;r Tyq trg fmd,Sish úiska w;awvx.=j‍g .ekSu i|yd mÍlaIK mj;a jk njo jd¾;d fjhs'

fudjqka fofokd úiska tu oeßh trgg /f.k hdfuka miqj wod< oeßh Ôj;aj isá ia:dkfha wi,ajeishka úiska uq,H w¾nqohl isá wehj .Ksld jD;a;Sfha fhdojd we;s nj jd¾;d fjhs'

tfukau tu jD;a;Sfha fh§fuka úYd, uqo,la uilg bmhsh yels nj fmkajd foñka oeßh .Ksld jD;a;Shg fhduq lr we;s nj i|ykah'

Èk 12la ;=< weh mqoa.,hska 207 fofkl= iuÛ tlaù we;s njo jd¾;d fjhs'

weh miq.sh jif¾ wf.daia;= 6 jk Èk mqoa.,fhl= iuÛ isáh§ trg fmd,Sish úiska w;awvx.=jg f.k ;sfí'


anuradhapura ganika madam ganika madam.com kandy ganika madam katunayake ganika madam www.ganika madam.lk ganika madam colombo ganika madam wal katha kurunegala ganika madama ganika madam sri lanka matara ganika madam lakbadu lak badu contacts lak gon badu.com www.lak badu peperonity.com badu lak's rock caxias do sul lakbadu facebook lakbadu forum lakbadu image lak badu numbers badu lak's rock sri lak badu lakbadu tumblr


සබැඳි පුවත්
Sri Lankan NewsSinhala GossipSinhala News Gossip LankaHot News Sri Lanka
2014-2018 Gossip Lanka Hot News Email : gossip@email.com
Advertising Here Contact Us Here | Our Services
All the content on this website is copyright protected.

www.Gossiplanka-Hotnews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

.