Facebook Fanpage Google+ Official Page Twitter Account Rss Feed

-
Like Us On FB
fvx.= frda.Ska wkQ odyhs''

“iefjdu tlafjuq ) fvx.= ÿr,uq” hk f;audj hgf;a cd;sl fvx.= u¾ok jevmss<sfj, ish¿u udOH wdh;kj, iyNd.S;ajfhka
Bfha ^15& Èjhsk mqrd l%shd;aul úh'

l¿;r Èia;%slalfha tu jevigyk fnsrej, Ök fldgqj m%foaYfha § fi!LH" fmdaIK yd foaYSh ffjoH wud;H fodia;r rdð; fiakdr;ak uy;df.a m%Odk;ajfhka wrïN flreks'

fuys§ woyia oelajQ fi!LH wud;Hjrhd"

“fndafkdjk frda. m%n, ;¾ckhla jqj;a" j¾;udkfha fvx.= Wjÿr fi!LH fiajdj uqyqK § we;s úYd, .eg¿jla jkjd' frda.Ska ixLHdj by< .sho urK ixLHdj oYu 3 l uÜfgñ mj;ajdf.k hdug fi!LH wud;HdxYhg yelshdj ,eì ;sfnkjd' tu ksid wfma m%;sldr fiajd fydohs' oekg frda.Ska 90"000 la jd¾;d ù ;sfnkjd' f,dal fi!LH ixúOdkfha ksfhdað; lKavdhula meñK fvx.= frda. ;;a;ajh wOHhkh lsÍfuka miq l%shdldÍ ie<iaula ud fj; ndr ÿkakd' i;s 04 lska frda.Skaf.a ixLHdj ishhg 50 olajd wvq lsÍfus ie<iqï Bg we;=<;a' th ;uhs wms l%shd;aul lrkafka' f,dal fi!LH ixúOdkh uq,HdOdr mjd ,nd§ug iqodkñka isákjd' fi!LH wud;HdxYfha b,a,Sug wkqj ckudOH wud;H ux., iurùr uy;d rdcH iy fm!oa.,sl udOH wdh;k m%OdkSka leojd ck;dj oekqj;a lsÍfus jevms<sfj, úêu;a l<d' fvx.= frda.h fi!LH wud;HdxYhg muKla u¾okh lsÍug neye' ck;dj n,.ekaùh hq;=hs' ixj¾ê; rgj, mjd fvx.= Wjÿr mj;skjd' f,dal fi!LH ixúOdkh o ioyka lrkafka ksjfia fkdfmkk ia:dkj, fvx.= uÿrejka isák njhs' frda.Skaf.a ixLHdj 08 .=Khlska by< .sho uÿrejkaf.a ixLHdj jeäfj,d keye' fvx.= frda.Ska iqjm;a lsÍu ioyd úúO l%fudamdhka Ndú; lrkjd' uÿrejka u¾okhg;a tfyuhs' wo Èk ish¿u udOH wdh;k ish jdKsc mrud¾: mfil,d fvx.= uÿre u¾ok lghq;= ioyd odhlùu uu w.h lrkjd' udOHhg ia;+;sh mqo lrkjd' fi!LH wud;HdxYh úiska fñ wdldrhg ck;dj oekqj;a lsÍug ie<iqï ilia lf<a kï remsh,a fldaá .Kkdjl uqo,la jeh jkjd' kuq;a udOH wdh;k th fkdñf,a isÿ lrkafka' fvx.= urK ixLHdj wju nj m%ldY lrñka bkak fydo keye' frda.Skaf.a ixLHdj o wju l< hq;=hs' ta ioyd fldákaf.ka rg fnsrd.;a ;%SúO yuqodj fmd,Sish o il%Sh odhl;ajh ,ndfokjd' th;a w.h l< hq;=hs' ish¿u ck;dj cd;shla f,i taldnoaOj fvx.= uÿre u¾okhg odhl;ajh ,ndÈh hq;=hs'”

fuu iudrïNl wjia:dfjka miq ;%SúO yuqod idudðlhska fmd,sish yd fi!LH fiajlhska ksjdi mÍlaIdfú fhÿk w;r" tu wjia:djg fi!LH wud;Hjrhd o tlajQfhah' tys§ Ök fldgqj m%foaYfha fvx.= uÿre lSghska we;s Ndck fidhd.;a fi!LH fiajlhska iy f,dal fi!LH ixúOdkfha ksfhdað;hska tu Ndck fi!LH wud;Hjrhdg fmka jQ whqre PdhdrEmfha oelafjhs' ;j o ck;dj oekqj;a lsßu ioyd T!IO ksIamdolhskaf.a jdKsc uKav,h úiska ilia l< fmdaiagrh o fi!LH wud;Hjrhdg fuys§ ms<s.kajk ,È'

) m‍%ikak wêldÍ


සබැඳි පුවත්
Sri Lankan NewsSinhala GossipSinhala News Gossip LankaHot News Sri Lanka
2014-2018 Gossip Lanka Hot News Email : gossip@email.com
Advertising Here Contact Us Here | Our Services
All the content on this website is copyright protected.

www.Gossiplanka-Hotnews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.
gossip gossip lanka gossiplanka gossiplanka9 hiru gossip Gossip Lanka Hot News gossip99 web gossip Neth Gossip gossip9Gossip King GossipKing gossip 99gossip 9gossiplankagossip sri lankagossip srilankagossipsrilanka gossiplankanews.com gossip-lanka gossip-lankanews gossip lanka news gossiplankanews hot gossip hot news hot hot Lanka gossip ikman hot gossip news Ikman opadupa ada latest news C gossip lanka Model sinhala Mirror english sinhala Asian news hot gossip news hot gossip lanka opadupa latest news gossip lanka sinhala gossip lanka english english gossip sinhala news sinhala gossip gosip gosip lanka gosiplanka lanka gossip gossip news lanka news sri lankan gossips sri lanka news sri lanka gossip newsfirst lankadeepa adaderana lankacnews nethfm hirunews hirugossip rupavahini itn newsfirst srilanka newspapersGossip Lanka Newsgossip 9 gossiplanka.lk gossiplankanews paparasinewslanka paparasi news lanka Gossip 9 Lanka gossip gosip Sinhala lanka gossip Janaka perera Sakvithi Ranasinghe Sakwithi Anarkali Marvin Silva Rumours Rumours Mahinda Rajapaksa Ranil LTTE Tamilnet lankaenews elakiri facebook defence lankadeepa lakbima divaina rivira galle kandy kurunegala war kilinochchi sirasa swarnavahini rupavahini bomb blast sampath seylan ceyllinco Dialog Mobitel Tigo Hutch Airtel Nokia sha gossip web gossip neth gossip

.