Mnjula Peris's Liesuxcq, mSßiaf.a fndre wkdjelshla udÜgqhs

fcH;s¾fja§ uxcq, mSßia uy;d miq.sh uehs udifha uq,a i;sfha§ rEmjyskS
kd,sldjlg meñK lshd isáfha fuu uehs)cqks udi fol w;=,; furg m‍%n, foaYmd,{fhla ñh hdu ia:sr njhs'

kuq;a cQ,s udiho wjika jkakg wdikak ;;ajhl ;sìh§ furg furg m‍%n, foaYmd,{fhl= ;nd m‍%isoao hhs ie,flk m‍%dfoaYSh iNdjl ysgmq uka;‍%Sjrfhl=j;a ñh .sh nj;a jd¾;d fkdùh'


Gossip Lanka Hot News manjula peris phone number manjula peris address manjula peiris predictions manjula peiris dialog manjula peiris lagna palapala manjula peiris son manjula peiris 2017 lagna palapala manjula peiris moratuwa manjula peiris aurudu palapala 2017 manjula peiris online manjula peris astrologer manjula peiris address manjula peiris astrologer contact