Samathabadra Thero Talks About Dantha Daathuoka; Od;+ka lshkafka W!re o;lg

wo jk úg fn!oaOhka oka; Od;+ka hhs lshñka W!re o;lg;a" ,,dg Od;=j hhs lshd ismams
lgqjlg;a jÈñka isák nj isß ioyï wdY‍%udêm;s iuka;no‍% ysñfhd mji;s'

Od;= lrඬq jeo jeo b§fuka isÿjkafka u< fmf¾;hska ù bm§u nj;a mjik Wka jykafia fn!oaOhd .uka lrñka isákafka kshu wdrH ud¾.fha fkdjk njo Wka jykafia lshd isá;s'

flfia fj;;a jeo.;a jkafka wmydi Wmydi ,nñka fyda úuqla;sh ,nd .ekSu hhso ysñfhda fmkajd fo;s'


Siri Sadaham Ashramaya

දේශනා ශ්‍රවනය කිරීම සඳහා www.youtube.com/sashramaya වෙත පිවිස subscribe කරන්න. Like Us ►► @Siri Siri Sadaham Ashramaya #lka #SriLanka #Buddhism
Gossip Lanka Hot News