Facebook Fanpage Google+ Official Page Twitter Account Rss Feed

-
Like Us On FB
^19& yeúßÈ fmïj;sh iuÕ 42 mshd fmï iqj ú|,d

;u mq;df.a ^19& yeúßÈ fmïj;sh mq;dj yer.sh miq weh iu. pdgq
l:dniaj, fh§ weh rjgd fmï iqj ú£ug .sh ^42& yeúßÈ ;sore msfhl= ms<sn| mqj;la m,af,aneoao m%foaYfhka jd¾;d ù ;sfí'
m,af,aneoao iqÿ., m%foaYfha rlajdk .Õ rËs;fha fmïj;=ka ießirk ia:dkhl
ueÈ jhfia mqoa.,hl= iuÕ mdi,a jhfia oeßhla fmïj;=ka f,i yeisfrñka isákq ÿgq m%foaYjdiSka tA wuq;= iïnkaOh .ek ielhla we;sù úmrï lsÍfï§
fuu ldrKdj fy<sj we;'

mdi,a jhfia oeßhl lsishï wfhl= wmfhdackh lsÍug iQodkula we;s njg y÷kdf.k we;ehs
fmd,sia yÈis weu;=ï wxYhg m%foaYjdiSka okajd isàfï§ f.dvlfj, fmd,sish meñK fï .ek úu¾Ykhla isÿ lr we;'‍

oeßh mjid we;af;a ueÈ úfha mqoa.,hd ;udf.a mshd njh' tu mqoa.,hd mjid we;af;a oeßh ;ukaf.a Èh‚h njh' miqj mriamr ms<s;=re ,nd§u .ek iel u;=ù jeäÿr úu¾Yk lsÍfï§
fï fofokdf.a ienE ;;= fy<sj ;sfí'
y kj yeúßÈ oeßh iellref.a jeäuy,a mq;%hd iuÕ fmñka fj<S isá nj;a Tyq ;udg wUqieñhka f,i yeisÍug fm<Uùï isÿ l< nj;a tAjdg ;ud wlue;sjQ nj;a oeßh fmd,sishg mjid we;' miqj tu ;reKhd úiska ;re‚h uÕyer f.dia we;'

wk;=rej fmïj;d yerhdfuka l<lsÍug m;a ;re‚h Tyqf.amshd yuqjQ wjia:djl ;u ÿl lshd we;' ;u mq;d lf<a je/oaola nj;a

Tn jeks ishque,s ;re‚hlg wdorh lrkakg Tyq fkdokakd nj;a mjiñka ;re‚hf.a is;a jiÕ lrk wdldrhg l:dnfya fhfokakg fmïj;df.a mshd wk;=rej lghq;=lr ;sfí'
;ud ;sore mshl= jqj;a fld,a,d jf.a Ôú;hla .; lrk wfhl= nj;a Tyq mjid we;'
 m,af,aneoao m%foaYfha jdyk fidaok ia:dkhl jdyk fia§fï iq¿ /lshdjla lrk Tyq Èfkka Èk fuu ;re‚hf.a is; ikiñka ÿr weu;=ï ,nd§ ;sfnk w;r weho ;u is; ikik mqoa.,hd flfrys wdila; ù ;sfí'

Wvj,j m%foaYfha mÈxÑ fuu mqoa.,hd ksjfia wh isáh§u oeßh ikik ÿrweu;=ï ,nd§ we;af;a mq;df.ka ;re‚hg jQ widOdrKh ksrdlrKh lrk nj ìßhg yÕjñks'
fuu isoaêh ms<sn|j iellref.a ìßh mjid we;af;a uE;l isg ;u ieñhd fuu oeßh iuÕ cx.u ÿrl;kh Tiafia ks;r l;dnia lrk nj ;ud oek isá njhs' ieñhdg flda,a fokj jeã lshd wjjdo l< kuq;a tÈk fiajhg hk nj mjid oeßh iuÕ tu ia:dkhg .sh nj oek fkdisá njhs'
oeßh ms<sn| jHdc f,i lreKdj olajd oeßh Wmldrl mka;shlg hk wjia:dfõ rjgdf.k fuu ia:dkhg Tyq /f.k ú;a ;sfnk nj fmd,sish wkdjrKh lrf.k ;sfí'
fijK., m%foaYfha mdi,l w'fmd'i' Wiia fm< mka;shl bf.kqu ,nk oeßhf.a foudmshka fï isÿùu .ek lsisjla oek isg ke;' 


Gossip lanka Hot News


සබැඳි පුවත්
Sri Lankan NewsSinhala GossipSinhala News Gossip LankaHot News Sri Lanka
2014-2018 Gossip Lanka Hot News Email : gossip@email.com
Advertising Here Contact Us Here | Our Services
All the content on this website is copyright protected.

www.Gossiplanka-Hotnews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.
gossip gossip lanka gossiplanka gossiplanka9 hiru gossip Gossip Lanka Hot News gossip99 web gossip Neth Gossip gossip9Gossip King GossipKing gossip 99gossip 9gossiplankagossip sri lankagossip srilankagossipsrilanka gossiplankanews.com gossip-lanka gossip-lankanews gossip lanka news gossiplankanews hot gossip hot news hot hot Lanka gossip ikman hot gossip news Ikman opadupa ada latest news C gossip lanka Model sinhala Mirror english sinhala Asian news hot gossip news hot gossip lanka opadupa latest news gossip lanka sinhala gossip lanka english english gossip sinhala news sinhala gossip gosip gosip lanka gosiplanka lanka gossip gossip news lanka news sri lankan gossips sri lanka news sri lanka gossip newsfirst lankadeepa adaderana lankacnews nethfm hirunews hirugossip rupavahini itn newsfirst srilanka newspapersGossip Lanka Newsgossip 9 gossiplanka.lk gossiplankanews paparasinewslanka paparasi news lanka Gossip 9 Lanka gossip gosip Sinhala lanka gossip Janaka perera Sakvithi Ranasinghe Sakwithi Anarkali Marvin Silva Rumours Rumours Mahinda Rajapaksa Ranil LTTE Tamilnet lankaenews elakiri facebook defence lankadeepa lakbima divaina rivira galle kandy kurunegala war kilinochchi sirasa swarnavahini rupavahini bomb blast sampath seylan ceyllinco Dialog Mobitel Tigo Hutch Airtel Nokia sha gossip web gossip neth gossip

.