Senasuru Maruwa 2018 fikiqre udrej

,nk Tlaf;dan¾ ^^^^^^^^26&&&&&&&& jkodg fcHd;sIHh wkqj l,lg miq  fikiqre .%y udrejla fh§ we;' tu fjki rgg fukau mqoa.,hskag
iqúfYaI jYfhka n,mEï we;s lrjkakla njg úúO fcHd;sfIHõ§ka wk;=re yÕjd ;sfí'my; m<jkafka m%ùK fcHd;sI{ mdßkaø iq.;odi uy;d 26 jkodg fhfok .%yudrej wdY%s; m%;sM, úia;r lr ;sfnk whqreh'
zYks .%yhd ^^20&^17&& Tlaf;dan¾ 26 jeks od m'j' 3'31g Okq rdYshg msúfihs' fuh b;d iqúfYaIS .%y udrejls'fuu .%y udrej fya;=fjka bÈß Èk ^10& ;=< o ld,.=‚l úm¾hdij,g o" wúksfYaÑ; isÿùïj,g o"
fíockl isÿùïj,g o bvlv we;s neúka

fnfyúka mÍlaIdldÍj ld,h .;l< hq;=h'
fufia Okq rdYshg msúiSug kshñ; Yks .%yhd ^2^02&0& ckjdß ^^^24&&& jeks od olajdu ;u Okq rdYs p,s;h mj;ajdf.k hhs'
Yks .%yhd óg fmr ^1987& foieïn¾ 17 jeksod;a ^^^1990&&& ud¾;= ^21& jeksod;a w;r ld,h ;=< o" 1990 cqks 20 jeksod;a" 1990 foieïn¾ ^15& jeksod;a w;r ld,h ;=< o" ^^^1958&&& fmnrjdß ^08& jeksod;a" 1958 cqks 02 jeksod;a w;r ld,h ;=< o" 1958 fkdjeïn¾ ^07& jeksod;a" ^1961& fmnrjdß ^01& jeksod;a w;r ld,h ;=< o Okq rdYsh ;=< yeisÍ we;s nj fmfkk w;r tu ld, jljdkq iduldó njlska f;dr wdkafoda,kd;aul ld, jljdkq nj fmfka'

 tu ksid fujr Yks .%yhd Okq rdYsh ;=< f.daprh jk ^^^^^2017&&&&& Tlaf;dan¾ 26 jeksod;a" ^^2020&& ckjdß 24 jeksod;a w;r ld, jljdkqj o

iduldó fkdjk wdkafoda,kd;aul ld, jljdkqjla ùfï wjodkula we;s neúka fnfyúka mÍlaIdldÍj ld,h .; l< hq;=h' wer;a Yks .%yhd óg fmr Okq rdYsh ;=< p,s; jQ wdikak;u ld, jljdkqj jk 2017 ckjdß ^27& jeksod;a" 2017 cqks ^18& jeksod;a w;r ld,h ;=< o óf;dguq,a, l=Kq lkao kdhhdu ksid iy whym;a ld,.=‚l ;;a;ajh ksid úYd, msßila Ôú;laIhg m;ajQ nj wm wu;l
fkdl< hq;=h'
fujr Yks udrej ksid Tlaf;dan¾ 26 wdY%s; Èkj, fïI" jDIN" jD.aúl" Okq hk ,.ak ysñhkag wiïmQ¾Kj meje;s lghq;a;la iïmQ¾K ùug fyda wdkafoda,kd;aul isÿùula isÿùug bvlv we;s neúka tu ,.ak ysñhka wjOdkfhka ld,h .;l< hq;=h'

tfukau fuu Yks udrej ksid Tlaf;dan¾ 26 wdY%s; Èkj, ;=,d" ulr hk ,.ak ysñhkag o u| jYfhka wu;l fkdjk isÿùï isÿùug bvlv we;s w;r iEu ,.ak ysñhl=gu mdfya 2017 Tlaf;dan¾ 26 wdY%s; Èkj, wvq jeä jYfhka iqúfYaIS isÿùï isÿùug bvlv we;' fuu Yks .%yhdf.a uydY%y udrej fya;=fjka iqúfYaIS iy jvd;a wdkafoda,kd;aul m%;sM, ,efnkafka jDI N ,.ak ysñhkag iy Okq ,.ak ysñhkagh' tkï Tjqkag fuu .%y udrej ksid tArdIagl ;;a;ajhla Wod jqj o wmf.a w;aoelSï yeáhg 2017 Tlaf;dan¾ 26 jeksod;a" 2020 ckjdß 24 jeksod;a w;r ld,h ;=< Tjqkag /lshdfõ Wiiaùï" /lshdfõ fjkialï" yÈis msgrg .uka" m%isoaêh jeäùï wdÈh fmkakqï lrhs'z


- Gossip Lanka News


senasuru maruwa 2017senasuru maruwa 2017 augustsenasuru maruwa filmsenasuru maruwa 2017 manjula peirissenasuru maruwa 2017 januarysenasuru maruwa 2017 septembersenasuru maruwa 2017 lagna palapalasenasuru maruwa moviesenasuru maruwa sinhala full filmsenasuru maruwa full movie onlinesenasuru maruwa august 2017senasuru maruwa astrologysenasuru maruwa 2012 augustada senasuru maruwawww.senasuru maruwa.comsenasuru maruwa movie downloadsenasuru maruwa mp3 downloadsenasuru maruwa full movie free downloadsenasuru maruwa film songsenasuru maruwa full moviesenasuru maruwa full sinhala movie filmsenasuru maruwa full movie youtubesenasuru maruwa gossipsenasuru graha maruwa 2014senasuru graha maruwa 2014 novembersenasuru maruwa 2014 gossip lankasenasuru maruwa 2014 hiruhiru senasuru maruwahoroscope senasuru maruwasenasuru maruwa in november 2014senasuru maruwa june 2017senasuru maruwa june 21senasuru maruwa kataka lagnayasenasuru maruwa lagna palapalasenasuru maruwa lagna palapala 2014senasuru maruwa lagnasenasuru maruwa obe lagnayatasenasuru maruwa november 2014 lankadeepalankadeepa senasuru maruwasenasuru maruwa manjula peirissenasuru maruwa mp3senasuru maruwa march 2015senasuru maruwa movie songsenasuru maruwa full movie watch onlinesenasuru maruwa november 2014senasuru maruwa novembersenasuru maruwa newssenasuru maruwa nov 2 2014senasuru maruwa 2014 november 02senasuru maruwa 2011 novembersenasuru maruwa 2014 november 2 manjula peirissenasuru maruwa november 2014 manjula peirissenasuru maruwa obatasenasuru maruwa on 2nd novembersenasuru maruwa 2014 octobersenasuru maruwa film watch onlinesenasuru maruwa palapalasenasuru maruwa palapala 2014senasuru maruwa rivirarivira senasuru maruwa 2014senasuru maruwa songsenasuru maruwa sinhala moviesenasuru maruwa film songs mp3senasuru maruwa 2014 sinhalalagna palapala senasuru maruwa sinhalasenasuru maruwa theme songsenasuru maruwa youtubewww.senasuru maruwa 2014