Bodybuilder - Lucion Pushparaj Won Silver Medal In Austriahqfrdam w;s Y+rhkao wNsnjñka ,xldfõ ÆIka fndä ì,av¾ fjhs

Tiaá%hdfõ meje;s hqfrdamSh ldhj¾Ok ;r.fha § ߧ molalu
Èkd.ekSug › ,xldfõ ÆIka  mqIamrdÊ iu;a úh' fuf;la l,la hqfrdamSh Y=rhd jQ  wd¾óka o wNsnjd fuu ch.%yKh w;alr .ekSug Tyq iu;a úh'


zzwdishdfõ l¿ isxyhdzz wkaj¾: kdufhka yeÈkafjk ÆIka ,enQ fuu ch.%yKh jvd;a iqúYsIS jkafka › ,dxlsl ldhj¾Ok Y=rhl= hqfrdamSh ;r.hla ch.;a m<uq wjia:dj fuh ùuhs' fuf;la l,la hqfrdamSh ;r.dj,s i|yd bÈßm;aùug fyda furg l%Svlhkag fkdyels úh'

ÆIkaf.a ch.%yKhg iqn

me;Sug meñ‚ msßi w;r Tiaáhdkq › ,xld ;dkdm;sks ysgmq md¾,sfïka;= uyf,aLï m%shdks úfÊfialr uy;añh iy ;dkdm;s ld¾hd, ks,OdÍ kdu,a ùfÊuq‚ fidhsid uy;doúh'


Gossip Lanka News
lucion pushparaj wifelucion pushparaj agelucion pushparaj familylucion pushparaj biolucion pushparaj heightlucion pushparaj 2018lucion pushparaj birthdaylucion pushparaj arm sizelucion pushparaj facebooklucion pushparaj instagramlucion pushparaj austrialucion pushparaj americalucion pushparaj asialucion pushparaj atlaslucion anton pushparajlucion pushparaj mr atlaslucion pushparaj mr asiaabout lucion pushparajlucian pushparajlucion pushparaj bodybuildinglucion pushparaj bodybuilderlucion pushparaj contact numberlucion pushparaj detailslucion pushparaj imageslucion pushparaj interviewlucion pushparaj in austrialucion pushparaj livelucion pushparaj newslucion pushparaj photoslucion pushparaj profilelucion pushparaj religionlucion pushparaj schoollucion pushparaj sirasalucion pushparaj tamillucion pushparaj traininglucion pushparaj usalucion pushparaj wikipedialucion pushparaj workoutlucian pushparaj winslucion pushparaj youtube