Facebook Fanpage Google+ Official Page Twitter Account Rss Feed

-
Like Us On FB
rEldka;f.a fmdä ¥ úkaä

 rEldka; -pkaøf,ald hqj<f.a wdor‚h Èh‚h úkaä .=K;s,l fï ojiaj, ,xldjg weú;a' tA ksidu weh;a tlal l;d lrkak fï bv fjka lr .;a;d'


miq.shod ;snqKq m%ix.h ksid úkaäg by< m%;spdr ,enqKd lshkafka we;a;o@

Tõ" we;a;gu fyd| m%;spdr ,enqfKa m%rùK l,dlrejkaf.ka' tA .ek ug ;sfhkafka mqxÑ wdvïnrhla'
Wiia wOHdmk lghq;= wjika ksido ,xldjg wdfõ @

Tõ" uu ix.S;h me;af;ka ;uhs uf.a Wmdêh yeoErefõ' tA jev wjika ksid ;uhs ,xldjg wdfõ'

È.gu ,xldfõ bkako l,amkdj @

oekg tfyu ;uhs ys;df.k bkafka'

foujqmshkaf.a wämdfra fkd.shdkï Tn flaIa;%hla f;dar.kSo @

uu leue;af;ka ysáfha ffjoHjrfhla fjkak' l,ska b|kau uu leue;af;ka ysáfha ffjoHjrfhla fjkak' wka;su fudfydf;a tA ;SrfKa fjkia jqKd'

wehs wka;su fudfydf;a tA ;SrfKa fjkia fjkafka@

ug ys;=Kd ix.S;h f;dard .;a; kï uu f.dvla i;=gq fjhs lsh,d'

oeka tA i;=g úkaäg ,efnkjo @

Tõ" fudlo uf.a mjq,;a tlal .; lrkak mq¿jka ksid uu f.dvla i;=áka bkafka'

;d;a;d-wïud fyda wlald tlal tlg iskaÿjla lrkak leue;a;la keoao@

wksjd¾fhka ;sfhkjd" biairyg tA .ek n,kjd'

wlalf.a .S; i|yd ks¾udKh fjk rEm rpkdj,g úkaäg l;d lf<a keoao@

keyefka" tfyu ;ju l;d lf<a keye'

Tfí mjq,g ,enqKq ckm%sh;ajh;a tlal úkaäf.a ksoyi iSud fj,d keoao@

tfyu fj,dj,a ;sfhkjd' tA foa ießka iefrag fjkia fjkjd' f,dl=jgu ksoyi iSud fj,d keye'

fmdä ldf,a b|kau úkaä ix.S;hg weÆï l<do@

tA ldf,a b|kau uf.a wdidj ;snqfKa isxÿ lshkak' wïuf.a ;d;a;f.a m%ix.j, isxÿ lshoa§ ug;a ys;=Kd ljodyß tA jf.a isxÿ lshkak'úkaäf.u isxÿjla ljogo ks¾udKh fjkafka@


;du ie,iqï lf<a keye ljogo isxÿjla yokafka lsh,d' uu ;d;a;d isxÿjla yo, foklï n,ka bkakjd' uu yß leu;shs thd uf.a m<uq isxÿj lr,d fokjkï'fjk;a whf.ka wdrdOkd ,enqfK keoao @


,enqKd' tA;a uu leu;shs uf.a m<uq isxÿj uf.a ;d;a;df.a w;ska ks¾udKh fjkjg'

windy goonatillake instagramwindy goonatillakewindy goonatillake facebookrookantha goonatillake song listrookantha goonatillakedura atha rookantha goonatillake mp3rookantha goonatillake mp3rookantha goonatillake songs


සබැඳි පුවත්
Sri Lankan NewsSinhala GossipSinhala News Gossip LankaHot News Sri Lanka
2014-2018 Gossip Lanka Hot News Email : gossip@email.com
Advertising Here Contact Us Here | Our Services
All the content on this website is copyright protected.

www.Gossiplanka-Hotnews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

.